1. Quanjude Peking Roast Duck

    30 Qianmen St, Beijing, 北京 100051, China