1. Slightly North of Broad

    192 E Bay St, Charleston, SC, United States